Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. w całej Unii Europejskiej, w tym w Polsce unijnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s.1) tzw. RODO – zobowiązujemy się do poszanowania Państwa prawa do prywatności w Internecie oraz dołożenia wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich udostępnionych danych („Dane Osobowe”). Jednocześnie podkreślamy, że stronę internetową można przeglądać bez podawania swoich personaliów.

 1. Administratorami Państwa danych osobowych jest STARK Partner Sp. z o.o., Urszulin 6, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
 2. Kontakt z Administratorem w sprawie RODO:
  1. korespondencyjnie na podany wyżej adres siedziby;
  2. lub mailowo na adres: rodo@plast-box.com
 3. Zobowiązujemy się podjąć odpowiednie działania mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem danych osobom trzecim. Informujemy, iż bazy danych operatora Serwisu są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.
 4. Państwa dane osobowe takie jak nazwa firmy, adres, imię i nazwisko, adres email oraz numer telefonu są przetwarzane w celu:
  1. świadczenia usług drogą elektroniczną i przesyłania informacji handlowych – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
  2. marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym nawiązania kontaktu, przedstawiania oferty, prowadzenie pomiarów i analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Państwa profilu pod kątem produktów i usług, którymi mogą Państwo być zainteresowani), zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 Prawo telekomunikacyjne),
  3. zawarcia i wykonania umowy/umów, w tym zapewnienia obsługi transakcji, rozwiązywania problemów i realizacji Państwa próśb, które do nas Państwo kierują – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy/umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  4. udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie udzielonej zgody i prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest realizowanie żądań klienta / użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) i f RODO),
  5. spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego (np. wobec Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, urzędów skarbowych) – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art.6 ust. 1 lit. c RODO).
 5. Administrator udostępnia dane osobowe klientów/użytkowników podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązującego prawa np. sądom i organom państwowym.
 6. Państwa dane przetwarzane będą w przypadku:
  1. zawarcia i wykonania umowy/umów – do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia danej umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych,
  2. świadczenia usług drogą elektroniczną i przesyłania informacji handlowych – do czasu wycofania zgody,
  3. marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym nawiązania kontaktu, przedstawiania oferty, prowadzenie pomiarów i analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Państwa profilu pod kątem produktów i usług, którymi mogą Państwo być zainteresowani), zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych – do czasu wycofania zgody,
  4. spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego – do czasu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa,
  5. zapewnienia obsługi usług płatniczych, zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, obsługi Państwa próśb przekazywanych np. poprzez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacją należności, prowadzeniem postępowań sądowych, administracyjnych i mediacyjnych, przechowywaniem danych dla celów archiwalnych oraz zapewnieniem rozliczalności – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/umów lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu.
 7. Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO),
  2. zmiany danych (sprostowania, uzupełniania, aktualizacji) -art. 16 RODO,
  3. wycofania zgody w dowolnym momencie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie udzielonej uprzednio zgody – art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania w dowolnej chwili, ze względu na szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa – art. 18 RODO, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
   • Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację – art. 21 RODO,
  6. żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),
  7. przenoszenia danych osobowych tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi – art. 20 RODO. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą powinna skontaktować się wykorzystując podane dane kontaktowe w pkt. 2, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z Administratorem:
  • mailowo na adres rodo@plast-box.com
  • korespondencyjnie Urszulin 6, 05-825 Grodzisk Mazowiecki z dopiskiem: Koordynator Grupy ds. Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do kontaktu w wyżej wymienionych celach.
 10. W ramach działalności serwisów STARK Partner Sp. z o.o. wykorzystywane są również pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia Użytkownika.
 11. Serwisy STARK Partner Sp. z o.o. stosują dwa rodzaje plików cookies:
  • „Niezbędne” – są to pliki cookies konieczne do funkcjonowania witryny i umożliwiają dostęp do jej bezpiecznych obszarów; pliki te to przede wszystkim pliki cookie sesji i są one usuwane po wygaśnięciu sesji np. opuszczenie strony Internetowej, usunięcia ich przez Użytkownika lub wyłączenia przeglądarki,
  • „Funkcjonalne” – służą do zapamiętania wybranych przez Państwa preferencji dot. prywatności, wypełnienia udostępnionych przez nas formularzy on-line oraz zapamiętania ustawień strony internetowej.
 12. Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w urządzeniu odwiedzającego Serwisy www.stark.pl. Podczas wizyty w Serwisie www.stark.pl zostanie wyświetlony komunikat informujący, że wykorzystuje on pliki cookies, przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies.
 13. W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących.
 14. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji klientów/użytkowników dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności klienci/użytkownicy zostaną poinformowali e-mailowo na adres podany do realizacji formularza kontaktowego.